Summer beauty

make-up: Evgeniya Zinovieva
model: Kseniya Islamova