Black Aspen

model: Aspen (IMG, Paris)
make-up: Evgeniya Zinovieva
hair: Yaroslav Olkov
style: Oksana Sharapova
Clothes: Ekaterina Yusupova, Marina
Uspenskaya